สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.99 ทอง 4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกนิภา   เชิญชม
2. เด็กหญิงกัญญาณี  เสาทองดี
3. เด็กหญิงกิตติญา  รามฤทธิ์
4. เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงญดาวรรณ  จันทะปัญญา
6. เด็กหญิงญาณาธิป  รามฤทธิ์
7. เด็กหญิงนริศรา  กองชัย
8. เด็กหญิงนันธญา  สอนบัว
9. เด็กหญิงนิราวัน  โคตรธรรม
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีลุนชัย
11. เด็กหญิงปาณิศา  เชิดสนิท
12. เด็กหญิงพรกนก  ศรีลาวัลย์
13. เด็กหญิงพรพิพัฒท์  รามฤทธิ์
14. เด็กหญิงสยามล  วงค์น้อย
15. เด็กหญิงสุภัสสร  ดีลุนชัย
 
1. นายนภาลักษณ์  ศรีจำนงค์
2. นางสาวอุทิศา  เขียวอรุณ
3. นางฐิตินันท์  อุปการ
4. นางแสงทอง  มาตย์สุริย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมสนุก
 
1. นางรักษ์ฤทัย  สมพวงภักดี
2. นางสาวศศิธร  พรมน้อย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายดุษฎี  ภายไธสง
 
1. นายปรีชา  สมศรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 7 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนโชติ  แพงน้อย
2. นายสิรภพ  บัวทอง
3. เด็กชายไตรภพ  พั่วแพง
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
2. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงนัยเนตร  ใสศรัทธา
2. เด็กชายพิชญะ  กัลยาน้อย
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โคตรสิม
 
1. นางพรนิภา  รัตนนท์
2. นางประคอง  เกตุรุน