สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อร่ามศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงศศิพร  ผลไม้
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นางสุนิษา  ดีแท้
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มูลแดง
2. เด็กชายพรพรหม   ค้ำชู
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นางสุนิษา  ดีแท้
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงธิติยา  มาประสิทธิ์
2. นางสาวรุ่งนภา  อินถา
3. นายวรายุส  อุบลม่วง
4. เด็กชายวรุฒ  อุบลม่วง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นวลประดิษฐ์
 
1. นางพัชรี  ชูช่วย
2. นายสาธิต  วาริสสอน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงธารพลอย  สละใจ
 
1. นางสุวิมล  คงเสมอ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทองดี
2. เด็กหญิงพิชญา  อินทะ
 
1. นางนราวัลย์  นาคะเกตุ
2. นายสิทธิ  เณรหลำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์  น้อมกลาง
2. เด็กหญิงกนกรัชต์  รุณสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีชำนะ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คำสี
5. เด็กหญิงจริญาฉัตร  คำสุข
6. เด็กหญิงชลธิชา  แก่นจันทร์หอม
7. เด็กหญิงชื่นกมล  อบอุ่น
8. เด็กหญิงณัฐทิชา  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายดวงดี  ทาชัย
10. เด็กชายทรงธรรม  มั่นถึง
11. เด็กชายทศวรรษ  ปาด้วง
12. เด็กหญิงนัฐภรณ์  อุทัย
13. เด็กชายนำโชค  คำแช่ม
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหา
15. เด็กชายพชรดนัย  ทิวาวงษ์
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรโรจน์
17. เด็กชายพิชิตพล  ยุติศรี
18. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  การประเสริฐ
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยโย
20. เด็กหญิงภัทรพร  เพลียพันธ์
21. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนจันทร์
22. เด็กหญิงรจนา  มาลี
23. เด็กหญิงรัชฎาพร  เลี้ยงประเสริฐ
24. เด็กชายวชิรพันธ์  พรวนประมูล
25. เด็กหญิงวราภรณ์  สีดอกไม้
26. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นมาก
27. เด็กชายวัชรพล  อุ่นภา
28. เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงผดุง
29. เด็กชายศุภกร  หอมกอง
30. เด็กชายศุภทัช  เทพธรณินทรา
31. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอแก้ว
32. เด็กหญิงสุทธิดา  พึ่งพันธ์
33. เด็กหญิงสุธีรนันท์  สายเสม
34. เด็กหญิงสุนทรีย์  ฤทธิ์ชัยเดช
35. เด็กหญิงสุมิตา  เพ็งทา
36. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  จันทร์หมื่น
37. เด็กชายอโนทัย  คาระคำ
38. เด็กหญิงเนย  รักพวก
39. เด็กหญิงเรณู  ทองเงิน
40. เด็กชายเรวัฒน์  หอมสุม
 
1. นางเสริมสิริ  เยาวพักตร์
2. นายพิศาล   ฉวีศักดิ์
3. นางปิยะมาศ  รุ่งจรูญ
4. นายศุภวัช  กลิ่นเกตุ
5. นางสาวสิรินาฎ  สุขสังข์
6. นางสาวภาวิดา  จงณรงค์ชัย
7. นางสาวเยาวรัตน์  โพธิยารังรัศมี
8. นายศิริชัย  แก้วมณี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกัลยมน  ครุฑธานุชาติ
2. เด็กชายดิลก  จันทร์ยวง
3. เด็กชายพงค์พณิช  สุทธิกร
4. เด็กชายวรากร  มะโนปา
5. เด็กชายสะอาดรายั่น  หอมสุ่ม
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมป่าคาย
 
1. นายพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. นางสาวปวีณ์สุดา  ศรีสงคราม
3. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงรสนันท์  มากพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  ชื่นชู
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไข่แก้ว
2. เด็กชายชานนท์  ม่วงรัก
3. เด็กชายธนดล  ศรีคราม
4. เด็กหญิงธนพร  กุลมิตร
5. เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงศิรประภา  กุ่ยอ่อง
7. เด็กหญิงศุภัคสรณ์  บุตรคอนบุรี
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ธิช่างทอง
 
1. นางสุรินทร์  จุลเสวก
2. นางยุพิน  กันยะมี
3. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายเดวิด  เพอร์เนล
 
1. นางสาวพรรณี  คล้ายชม
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงวิชชาวดี  คำพา
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ดีลิ
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพล   ภูนวน
2. เด็กชายวริธิ์นันท์    เณรเนือง
 
1. นายธนศุภกิจ   เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น   ชมพู่
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สมบัติ
 
1. นางฐิติภากร  คำมงคล
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัชพงษ์  แสงทอง
2. เด็กชายโกเมศ  วงศ์ปัญญา
 
1. นางสาวอรอุมา   สงพอ
2. นางสาวบุญญรัตน์  จู่คำสี