สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ตันดี
2. เด็กหญิงอัญชิรา  แปงสาย
 
1. นางธัญญารัตน์  สอนสา
2. นางศรีกัญญา  ผาก้อน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พิใจ
2. เด็กชายณัฐพล  ใจหล้า
3. เด็กชายภัทรพล  ขันทะศิลา
 
1. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
2. นายทองหมุน  เจริญเรือง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพีรพงษ์  เมืองศรี
2. เด็กชายสมปอง  ทาคำ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ตุ่นแก้ว
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นายวิชิตร  พิใจ
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายนนทวุฒิ  ทิมา
2. เด็กหญิงพิริสา  รินทร์คู่
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมเสนา
2. นางนารี  สิงห์ทอง
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐชัย  ทองอินทา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เงินน้อย
3. เด็กชายอุดมการณ์  หอมอ่อน
 
1. นายมนตรี  อินมา
2. นายเรวัช  ตามูล