สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ประสาทเขตรการ
 
1. นางเสาวลักษณ์  สนธิรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
 
1. นางรัตนา  อินทสิทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. นางสาวกรกนก  ศรีพิมพ์เมือง
2. เด็กหญิงธาริณี  รอดแสง
3. เด็กหญิงปีย์วรา  รักษาแสง
4. เด็กหญิงศิริพร  ขันธรักษ์
5. เด็กหญิงอภัสรา  โสภณ
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงนพมาศ  หล่อเหลี่ยม
 
1. นางนิภาพร  พวงชื่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นายบุญมา  รักกสิกรรณ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พจน์สะอาด
2. เด็กชายกัณฐกรณ์  การะเกษ
3. เด็กหญิงชญาภรณ์  ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงชนัญญา  นวกุล
5. เด็กหญิงชนิสรา  ศรชัย
6. เด็กชายดลดนัย  ประวะเสนัง
7. เด็กหญิงทักษิณา  สุริยะกานต์
8. เด็กหญิงธนนันท์  จันทร์ควง
9. เด็กหญิงธนพร  จำเรียง
10. เด็กหญิงธนัชชา  อธิวาส
11. เด็กชายนวพล  นามวงษ์
12. เด็กหญิงปรียานันท์  วัตตะพันธุ์
13. เด็กหญิงพรชนก  รงค์ทอง
14. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  สวัสดิรักษา
15. เด็กหญิงพิมพ์พันธ์  สวัสดิรักษา
16. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จารสีเพ็ง
17. เด็กหญิงมินทร์สุดา  ปรีชา
18. เด็กชายยศพล  กรพันธ์
19. เด็กหญิงรวิตรา  กลั่นนุช
20. เด็กหญิงรัชชา  ชูวงศ์เลิศ
21. เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์ไพโรจน์
22. เด็กหญิงรุธิรา  รักษาธิการ
23. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จิรอมรพงศ์
24. เด็กชายวันชัย  โสดา
25. เด็กหญิงวีรยาพร  จรุญวงศ์
26. เด็กชายศราวุฒิ  มุกดา
27. เด็กหญิงศิริพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
28. เด็กชายศุภรส  โพธิ์ทอง
29. เด็กชายสิทธิเกียรติ  เฟื่องนคร
30. เด็กชายสุธีร์  ปานพรหม
31. เด็กชายอดุลย์วิทย์  แก้วสลับ
32. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  สาหร่ายทอง
33. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แก้วทา
34. เด็กชายเอกวิทย์  ศิริกุล
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
2. นางสาวพิชยา  บุญยะคงรัตน์
3. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
4. นางสุรีย์  ริดจันทร์
5. นางสาวเนตรชนก  ทองวิทยา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงปรียานันท์  วัตตะพันธุ์
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กชายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล
 
1. นางมุกดา  เรืองวงษ์นาม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ไทยกล้า
3. เด็กหญิงปริยากร  จตุรโยธิน
 
1. นางผกากรอง  จันทร์ภาภาส
2. นางสุพัตรา  เหล่าเปีย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขตา
 
1. นายสิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.32 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจนเขตรกิจ
2. เด็กชายธนาธิป  คันศร
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  สายคำ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
2. นายสิทธิชัย  วันเพียร