สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชลิตา  คุ้มบุญ
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายเฌอชล  อภัย
 
1. นางพัชรา  วาสนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61.33 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม
2. เด็กชายภีรนันท์  ปานเลิศ
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
2. นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กชายคาวีร์  ทุมชะ
2. เด็กชายจตุพร  ชนะศักดิ์
3. เด็กชายจิรกิตติ์  ตันฟุ่น
4. เด็กหญิงจิราภา  แพชัยภูมิ
5. เด็กชายชลสิทธิ์  สมหวัง
6. เด็กชายธนชาติ  ทองม่วง
7. เด็กชายธีรวัชร  พงษ์สรรพัง
8. เด็กชายนรภัทร  ทัพเจริญ
9. นางสาวปณิดา  บุญผิว
10. เด็กชายประสิทธิโชค  จันที
11. เด็กหญิงพนิดา  บุรีสูงเนิน
12. เด็กชายภานุ  ไวทันยการ
13. เด็กชายรัชนะ  ชานุด
14. เด็กหญิงรัชนิดา  คำหอม
15. เด็กชายรุ่งระวี  ตันฟุ่น
16. เด็กหญิงสุภัสสรา  เทพเสนา
17. เด็กหญิงอรทัย  ลำเภา
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไร่ประเสริฐ
19. เด็กหญิงแก้วชมภู  แก้วเกษ
20. เด็กชายไพรัช  น้อยนิ่ม
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
2. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
3. นางสาวกนกวรรณ  พรมแปง
4. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.16 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่องตาที 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทุมโคตร์
2. เด็กหญิงจินดา  ทองมา
3. เด็กหญิงชโลธร  ภูมิชัยโชติ
4. เด็กหญิงณิชา  อินทร์เอี่ยว
5. เด็กหญิงดุสิตา  โพธิ์หล้า
6. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ใหญ่วงค์
7. เด็กหญิงธีรชา  ศรีสงคราม
8. เด็กชายนนทพันธ์  แสงสุพันธ์
9. เด็กหญิงปัญญาพร  สมชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สนิทไทย
11. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนนอก
12. เด็กชายวิศรุต  สนอุป
13. เด็กหญิงอภิสมัย  แจ้งวิจารณ์
14. เด็กหญิงุกุลณัฐ  อ่างมายา
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  น้อยวิเศษ
 
1. นางสาวบุญยก  สุวรรณไพรัตน์
2. นางสาวพัทรียา  อมรพิศาล
3. นางสาวเสาวรัก   อัมภา
4. นายสุทธิรักษ์  โฮนอก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงชุติมา  กาฬภักดี
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์   แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย   ธรรมสอน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัฐชนน   ชูศรี
 
1. นายณรงค์   สีทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายรพีภัทร   เข็มทอง
 
1. นายปราโมทย์   หนูกลัด
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจนเขตรการณ์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ประสพ
3. เด็กหญิงดวงใจ  พลมนตรี
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
5. เด็กหญิงประไพพรรณ  โคตะ
6. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วมณี
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชำนิเกตกรณ์
8. เด็กหญิงอรุณศรี  ชาติเชื้อ
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวณัฐฐา  วีระชวนะศักดิ์
3. นางสาวพิชญ์ภัสสร  เอี่ยมอรุณ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกิติยา   รัติโชติ
2. เด็กหญิงกุลณัด   รัติโชติ
3. เด็กหญิงณัฐมน   ฤาชัย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ   พุ่มกล่อม
5. เด็กหญิงนันทิดา   เสริมศรีพงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา   เข็มเคน
 
1. นางสาวนิภาพร   ตาบสกุล
2. นางอุไรวรรณ  เมฆฉาย
3. นางอชิรญา  อนันตรักษ์
4. นางสาวชลธิชา   นุชประคอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์
 
1. Miss Cristina  Galila Bayona
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ขำสุวรรณ์
2. เด็กชายศีลนาถ  ประเสริฐน้อย
 
1. นางสาวลัดดา  ฟักเขียว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายจตุพล  ศรีพนมวัลย์
2. เด็กชายจักรพงศ์  มั่นปาน
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  อ้วนซิน
4. เด็กชายธนโชติ  วงษ์ที
5. เด็กชายธีระวัฒน์  วีระไทย
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ดีเทียน
 
1. นางราตรี  ยนต์อินทร์
2. นายนัตพล  กริ่มทุ่งทอง
3. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงจังคนิภา  กสิกิจ
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีภา
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  อุงจิตต์ตระกูล
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธนโชติ   ทัดทอง
2. เด็กชายวรเมธ   โพธิ์ทรง
3. เด็กชายอติคุณ   มามี
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชลดา  ติถา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์กลิ่น
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางอินทิรา  เกตุอินทร์