สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.66 เงิน 10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
 
1. นางสลิลลา  กากแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงยุวรี  บุญสุข
2. เด็กหญิงระพีภร  บุญสุข
3. เด็กหญิงสุวธิดา  บุญจริง
 
1. นางสาวอนันต์ถิณี  บุญจอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชนาธิป  โควสุรัตน์
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  ฉิมพลี
3. เด็กหญิงปานปั้น  เหล่าสายเชื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์  ศรีชัย
2. นางสาวฟาริดา  โหราศาสตร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลชญา  ถนอมเชื้อ
2. เด็กหญิงรูธติยา  ศิริพิพัฒน์ถาวร
3. เด็กหญิงสุชาวลี  ทุมวัน
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จอมแจ่ม
5. เด็กหญิงไอลดา  เบ้าหนองบัว
 
1. นางวิภาพร  แก่นอ้วน
2. นางนิชชิฬารัตน์  ยลพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. นางสาวกาญจนา  จันทรชนะ
2. เด็กหญิงจินตนา  ธรรมปัญญา
3. เด็กหญิงนวลอนงค์  กำทอง
4. เด็กหญิงวาเศรษฐี  ศรีนาม
5. เด็กหญิงอารยา  ภูเงิน
 
1. นางนวลศิริ  กออินทร์
2. นางกมลพร  สิงห์วิเศษ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายชานนท์   สองศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ   เชื้ออุ่น
 
1. ดร.พนัชกร   บำเรอพงศ์
2. นางสุวรรณี   ตรีนก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77.2 เงิน 11 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.3 ทอง 6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐพร  เจนจบ
 
1. นางสาวสุจิตรา   ณ อุบล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภาวี  ตั้งยิ่งยง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กหญิงกุลกานต์  คนองเดช
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
4. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
5. เด็กหญิงณัฐพร  เจนจบ
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภาวี  ตั้งยิ่งยง
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. เด็กหญิงวัฒนาวดี  ขุ่มด้วง
9. เด็กหญิงวิมาดา  จันทรเกษม
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
4. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
5. เด็กหญิงณัฐพร  เจนจบ
6. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
7. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัต  มนาตร์
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภาวี  ตั้งยิ่งยง
10. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฎร์
11. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
12. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
13. เด็กหญิงวัฒนาวดี  ขุ่มด้วง
14. เด็กหญิงวิมาดา  จันทร์เกษม
15. เด็กหญิงศรุตติกานต์  พรหมเมศ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวธัญญลักษณ์  ศิลาขาว
4. นางสาวอารีรัตน์  ลาดหนองขุ่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
4. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
5. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
6. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
7. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
8. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
9. นายยันต์  พาละพล
10. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
11. เด็กชายศุภกิตติ์  เมษาดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
4. นายเศวตพล  วรชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกฤตลัญช์ธร  สุตะพรหม
2. เด็กชายกิตติ์รวี   โชคธนเสฏฐ์กุล
3. เด็กหญิงกุลนิภา  สังฆมณี
4. เด็กหญิงจิดาภา  ตียาพันธ์
5. เด็กหญิงจิดาภา  ปาวรีย์
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขจรพิพัฒน์
7. เด็กหญิงฌัชชา  โฉมเฉลา
8. เด็กหญิงณภัทร  ศรีบุญยงค์
9. เด็กชายณภัทร  สุภาพสุนทร
10. เด็กหญิงณัชชา  ขันบุตรศรี
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวีรักษ์
12. เด็กหญิงณัฐวิภา  เจริญพงษ์
13. เด็กหญิงณิชา  แจ้งคล้อย
14. เด็กหญิงตติยาพร  ทองเหลือง
15. เด็กหญิงทอแสง  เหล่าอยู่คง
16. เด็กหญิงธนัชพร  สาขี
17. เด็กหญิงธนิษฐา  อภิรัตน์มนตรี
18. เด็กหญิงธราธร  วิริยสิทธาวัฒน์
19. เด็กหญิงธีระตาภักค์  รฐาสุขธเนศหิรัญ
20. เด็กหญิงนริสรา  ตริยางกูรศรี
21. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำศรี
22. เด็กหญิงนิรชา  ธงไชย
23. เด็กหญิงนุสบา  ศศิบุญญา
24. เด็กหญิงปภาดา  มังคละกุล
25. เด็กหญิงปรีดิยากร  วงศ์จริยวัตร
26. เด็กหญิงพรชิตา  สายแวว
27. เด็กหญิงพลอยปภัส  พงศ์เดชธนันชัย
28. เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย
29. เด็กหญิงพัชรารัตน์  อติเชษฐ์ธนิศ
30. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิริโชคมงคลชัย
31. เด็กหญิงพิมพ์ระวี  วติวุฒิพงศ์
32. เด็กหญิงพิมพ์ศุภา  ดำรงคุณาวุฒิ
33. เด็กหญิงพุทธรัตน์   พลนิล
34. เด็กหญิงฟาริดา  จันทาทอง
35. เด็กหญิงภีรญา  พรหมดวง
36. เด็กหญิงวรรณรดา  ทองประเสริฐ
37. เด็กหญิงวศินี  อุ่นท้าว
38. เด็กหญิงศศินา  อรัมสัจจากูล
39. เด็กชายสิริเชษฐ์  นนธิจันทร์
40. เด็กหญิงสุพรรษา  คามดา
 
1. นางสิริลักษณ์  บุญสาม
2. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
3. นางศิริพร  ทาปศรี
4. นางธันย์ฉมา  รฐาสุขธเนศหิรัญ
5. นางสุพรรณี  สาริบุตร
6. นางสาวพนิดา  คงสำรวย
7. นางสาวชนิกานต์  สายพันธ์
8. นางสาววริษา  มุขมณี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ศรีเมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณแสน
 
1. นางสุภาพร  โล่ห์คำ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนกพร  พลคำมาก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์สอน
2. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นางนิภา  พูลเพิ่ม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงปิยดา  ชูเนตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตระการจันทร์
3. นางสาวอรดี  วิเศษแก้ว
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นายจันทร  คามินทร
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางเปรมวดี  วงศ์หมั้น