สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. นางสาวชฎาพร  ธรรมพิทักษ์
2. นายวิชรุต  ประเคน
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
2. นายสิริสมภพ  สุดแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายกริช  ทองนำ
2. เด็กชายธนากรณ์  อเนกา
3. เด็กชายพัฒนา  พรมเพ็ญ
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นางมลิวรรณ  ใชญัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงสุนันทา  ทองเพ็ญ
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายกฤษดา  ปัญญาวุฒิ
2. นางสาวศิริขวัญ  โสรส
 
1. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
2. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ราษี
2. เด็กหญิงกันตนา  โพธิ์เมือง
3. เด็กชายจักรินทร์  พวงทอง
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันธ์ละหาร
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีทอง
6. เด็กหญิงชลธิชา  น้ำรักษ์
7. เด็กหญิงทัศนีวนิช  นามโสรส
8. เด็กชายธีรวุธ  ปรากฎ
9. เด็กชายนครินทร์  ไชยดี
10. เด็กชายนันทกร  ธรรมนาม
11. เด็กหญิงนิชญา  อัปกาญจน์
12. เด็กชายนิรันดร์  คุณธรรม
13. เด็กชายนิรุทธิ์  บรรลุศิลป์
14. เด็กชายประทีป  สืบก่ำ
15. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใหญ่ปราม
16. เด็กหญิงพรรณิกา  วงศ์มาตร
17. เด็กชายพัฒนศิลป์  สุดสูง
18. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบูรณ์
19. เด็กชายพีระพงษ์  ธรรมคำ
20. เด็กหญิงรจนา  ศรีวิลัย
21. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  กาลสูงเนิน
22. เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองโสม
23. เด็กหญิงวลัยรัตน์  สำราญสุข
24. เด็กหญิงวาสนา  คนไว
25. เด็กหญิงวิชุลดา  เกตุประสิทธิ์
26. เด็กหญิงศศิวิมล  เสียงหวาน
27. เด็กหญิงศิธาทิพย์  จันทร์หอม
28. เด็กหญิงศิริพร  สุขมา
29. เด็กชายสรายุทธ  พรมลี
30. เด็กชายสิทธิพร  ลอยหา
31. เด็กชายสุนทร  กมุทรัตน์
32. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญศิริ
33. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  พวงทอง
34. เด็กชายอภิชาติ  มุทาพร
35. เด็กหญิงอรชนก  เนตรวงษ์
36. เด็กชายอาธร  อันไธสง
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจทัศน์
38. เด็กชายเด็กชายปัณณธร  อาจม่วง
39. เด็กหญิงเวณิกา  พูลเพิ่ม
40. เด็กชายเอกรัฐ  นอลา
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์
2. นายพิทักษ์   จำปาวัลย์
3. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
4. นายชาญวิทย์  เวชพูล
5. นายถนอม  เจริญจิตร
6. นายชาญยุทธ  ลือนาม
7. นายภูริภัทร  เขียวขำ
8. นางศิรินทร์ทิพย์  จำปาวัลย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. เด็กหญิงกฤษญาดา  ทองพันช่าง
3. เด็กหญิงกิ่งกาญ  ระเบียบ
4. เด็กหญิงจันทิมา  ชนะพาห์
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์บัว
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผักกูด
7. เด็กชายชานนท์  โล่คำ
8. เด็กชายชินชร  กริชพิทักษ์เงิน
9. เด็กหญิงชื่นนภา  ทาบุดดา
10. เด็กหญิงฐิตาธร  ศรีมาชัย
11. เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีธรรมมา
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิมาทา
13. เด็กชายธนวัฒน์  โพธ์ทา
14. เด็กหญิงธีราดา  ดีไว
15. เด็กชายนวพล  นนพละ
16. เด็กหญิงนิราวัลย์  ร่วมบุญ
17. เด็กหญิงปันฑารีย์  ฟองลม
18. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณภักดี
19. เด็กชายพีระพัฒน์  สายแก้ว
20. เด็กหญิงภัทรดา  สมอทอง
21. เด็กชายมณพงศ์  จรรยงพันธุ์
22. เด็กหญิงรัตนา  ศรีคุณ
23. เด็กหญิงรัตน์ชนก  จรูญแสง
24. เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
25. เด็กหญิงวนิดา  ผลจันทร์
26. เด็กหญิงศศิธร  โภคทรัพย์
27. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีจันทร์
28. เด็กชายสิรภพ  ทองเติม
29. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมทอง
30. เด็กหญิงสุธีมนต์  อุตอามาตย์
31. เด็กหญิงสุภาวดี  วิลามาศ
32. เด็กหญิงอชิตา  โคตวงค์
33. เด็กหญิงอภิภวดี  ตาอินทร์
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีจันทร์
35. เด็กหญิงอริศรา  เรือนพิมพ์
36. เด็กหญิงอลิษา  สมาน
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  กออ่อน
38. เด็กหญิงเกศชฎาภรณ์  เสาทวี
39. เด็กหญิงเนตรนภา  นารักษ์
40. เด็กหญิงโชติมา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
2. นางอัจจิมา  พรสี่
3. นายอนุชิต  ชูช้าง
4. นางสาวธาราทิพย์  บัวเหลา
5. นางมิลันตี  สีเขียว
6. นางพรจันทร์  บุญพอ
7. นางสาวมาลัย  พวงพิลา
8. นายอุเทน  ละศรีจันทร์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 68.6 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงปรียานุช  ประโลมนาม
2. นายพันธมิตร  รัตนศรี
3. นายภาณุพงศ์  เรืองโสม
4. เด็กหญิงลักขณา  สำเภา
5. เด็กหญิงสิริมา  คำกันหา
 
1. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
2. นางพจนีย์  พระสว่าง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กชายศตวรรษ  สิงห์เชื้อ
 
1. นางสาวอรชร  สายธนู
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงสุนันท์  ส่งศรี
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กชายสรศักดิ์  สายทอง
 
1. นายทวีวัฒน์  คัทมาร