สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายพลเอก  กาเผือก
2. เด็กชายเจนณรงค์  ชมชื่น
 
1. นายปฏิภาณ   พิทักษา
2. นางศิริลักษณ์  วินิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  พรมแดง
2. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ประสารพิมพ์
3. เด็กหญิงยุวดี  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณกูฏ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวก่ำ
 
1. นางนิษฐารัชต์  ภัทร์สินธัญพร
2. นางสาวธัญดา  บัวใหญ่
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงสุขขวัญ  ถวิลบุญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พัทณี
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงลักษมี  ชื่นใจจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กชายเสกสรรค์  ผลาเลิศ
 
1. นางสาวนารีนาฏ  สีหานาม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงนฤมล  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.38 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงวิไลพร  เนื้ออ่อน
2. เด็กชายเชี่ยวชาญ  ทัศศรี
 
1. นางสุนันทา  เวชสาร
2. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงวิไลพร  ก้อนหิน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดรุณพันธ์
3. เด็กหญิงเก็บตะวัน  ภัควัน
 
1. นายประยงค์  ชมภูแสน
2. นายเสกสรรค์  บุญศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงช่อผกา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงนาสิญา  ศรีบุระ
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ภา
2. เด็กหญิงวสุดา  แก้วกอง
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เรืองสา
 
1. นายควง  ปุยดา
2. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กหญิงสุตภาวี  จำปานาค
 
1. นางณภาภัช  แสนบุญเรือง
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายชัยภัทร  อ้วนถาวร
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชัยสงค์
3. เด็กชายเจนวิทย์  พิมพ์อาภรณ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางจีรวัฒน์  สุพลไร่