สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงรุ้งธิวา  จันทุมา
2. เด็กชายวุฒิไกร  ทองลาด
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คุณสมบัติ
 
1. นางนงคราญ  สาธรพันธ์
2. นางสุดจิตร์  ชุนสนิท
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รักษาเชื้อ
2. เด็กชายสมศักดิ์  มาตรมุนโท
 
1. นางสาวรัตนา  ประสานวงศ์
2. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.99 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กชายชัชพิมุข  จิตรประสงค์
2. เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้
 
1. นางรำไพ  แก้วอนันต์
2. นางสมปอง  ทาทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญราช
 
1. นายอณุกูล  แพงช่วย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82.98 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปาจารีย์  สบายใจ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  อุทัยกรณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บังศรี
 
1. นายวสันต์  ใจชื่น
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายธีรเมธ  ชายน้ำเค็ม
2. เด็กหญิงมะลิลา  ประธาน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คณะพันธ์
 
1. นางดารุณี  พุ่มจันทน์
2. นางเกษร  กาละปัตย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายอดิศร  ก้อนเรณู
2. เด็กหญิงอภิญญา  คงคาพันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นายปรีชา  พลราช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงณัฐมล  คงดี
2. เด็กหญิงปิยดา  สีตำแย
3. เด็กหญิงอดิศา  พิทัศน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริยะบุญ
2. นายไชยเจริญ  สุริยะบุญ
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายกวิน  ทาถาวร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ตรีรักษา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายวุฒินันท์  สาวันดี
 
1. นางนิมิตมาศ  บุตรโท