สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิมมาดา  สำรองพันธ์
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำทู
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สรแสง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กชายวิษณุกรณ์  คำภาทู
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วันวาน
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อระดี
 
1. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
2. นางพิสมัย  สมสะอาด
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนดล  หารวย
2. เด็กชายศุภกรณ์  สอนสา
3. เด็กชายสาคร  เบาะแสะ
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี   โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม   ขุมคำ
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางอรวรรณ  พรหมดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงกินรี   โกสา
2. เด็กหญิงณัฐชนน  อำนวยพร
3. เด็กหญิงมธุริน  ปะวา
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายบุญมี  วามเกษ
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร