สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันธิ
 
1. นางสาวธนัชชา  ศรีรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายวีระชัย  ประทุม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พงษ์เสือ
3. นางสาวสุวณี  ภักดีสุวรรณ์
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
2. นางสาวอิศรินดารา  หวานใจ
 
3 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ดวงประภา
2. เด็กหญิงชนาพร  ดวงประภา
3. เด็กชายลิขสิทธิ์  ถนอมดี
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย