สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอารยา  ระติเดช
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กชายชรัลธร  สังกะเพศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายวงค์
 
1. นายรัตนพงษ์   แก้วลี
2. นายโกวิทย์  โฆสิต
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงกิตธนา  สินทรัพย์
3. เด็กหญิงอาธิตยา  สุริยะจันทร์
 
1. นางอำพร  ศรีระอุดม
2. นางทาริกา  เกตุแก้วเกลี้ยง