สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิมมาดา  สำรองพันธ์
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี   โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม   ขุมคำ
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางอรวรรณ  พรหมดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงกินรี   โกสา
2. เด็กหญิงณัฐชนน  อำนวยพร
3. เด็กหญิงมธุริน  ปะวา
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สรแสง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนดล  หารวย
2. เด็กชายศุภกรณ์  สอนสา
3. เด็กชายสาคร  เบาะแสะ
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วันวาน
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อระดี
 
1. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
2. นางพิสมัย  สมสะอาด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กชายวิษณุกรณ์  คำภาทู
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำทู
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายบุญมี  วามเกษ
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอารยา  ระติเดช
 
1. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงกิตธนา  สินทรัพย์
3. เด็กหญิงอาธิตยา  สุริยะจันทร์
 
1. นางอำพร  ศรีระอุดม
2. นางทาริกา  เกตุแก้วเกลี้ยง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กชายชรัลธร  สังกะเพศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายวงค์
 
1. นายรัตนพงษ์   แก้วลี
2. นายโกวิทย์  โฆสิต
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.29 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มะอินทร์
2. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
1. นายณรงค์  เขียวสด
2. นายชัยยุทธ  ศรีสุข
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายวีระชัย  ประทุม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พงษ์เสือ
3. นางสาวสุวณี  ภักดีสุวรรณ์
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
2. นางสาวอิศรินดารา  หวานใจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันธิ
 
1. นางสาวธนัชชา  ศรีรัตน์
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ดวงประภา
2. เด็กหญิงชนาพร  ดวงประภา
3. เด็กชายลิขสิทธิ์  ถนอมดี
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย