สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายวีระชัย  ประทุม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พงษ์เสือ
3. นางสาวสุวณี  ภักดีสุวรรณ์
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
2. นางสาวอิศรินดารา  หวานใจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำทู
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนดล  หารวย
2. เด็กชายศุภกรณ์  สอนสา
3. เด็กชายสาคร  เบาะแสะ
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงกินรี   โกสา
2. เด็กหญิงณัฐชนน  อำนวยพร
3. เด็กหญิงมธุริน  ปะวา
 
1. นายพรชัย   เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก