สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงษุภมาส  สุระทัด
 
1. นางกุลธิดา  คำเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายทศพร  สุรวิทย์
2. นายมนสิทธิ์  พรมบ้านสังข์
 
1. นายอำนาจ  สีทะ
2. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกิตติชัญญา  กันยะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สีดาน้อย
 
1. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย
2. นางสาวคณึงณิต  ประกิระนัง
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปนัดดา   ผึ่งสิงห์
2. เด็กหญิงปริศนา  อ้วนทา
 
1. นางสาวคณึงณิต  ประกิระนัง
2. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. นางสาวปนิดา  สีสุธะ
3. นางสาวศรัณยา  ขวัญชัยโย
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วันนา
 
1. นายลือชัย   ศรีหริ่ง