สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินอู๋
2. เด็กหญิงชนากานต์  บุญเพ็ง
3. นายสหัสวรรษ  บุญรักษา
 
1. นางนิตยา  อุ่นเจริญ
2. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.88 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  วัฒนจึงโรจน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา
3. เด็กชายเจษฎาพันธ์  เมตตาจิตสกุล
 
1. นายสมชาย  ตันตะราวงศา
2. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.66 ทอง 6 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ศรมุข
2. เด็กชายวรดร  คัณทักษ์
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนริศรา  บู่พุก
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงพรกมล  จันโท
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กชายศรีวรา  รวงผึ้ง
 
1. นายสมชาย  จันทร์กล่ำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายศศิพงษ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวยุภาพร  ผึ่งผาย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สีงาม
2. เด็กหญิงนิพาดา  อาษานอก
3. เด็กชายพงศกร  นวนประโคน
4. เด็กชายวีรภัทร  คุ้มบุ่งคล้า
5. เด็กชายสุริโย  หอมประทิน
6. เด็กชายไมตรี  ชะยูเด็น
 
1. นายวัชรพล  ปะวันนัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษยา   เหมล้วน
 
1. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงชไมพร  ไขแสง
2. เด็กหญิงฐิติมน  อินรส
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีสมบัติ
4. เด็กหญิงศษิกานร์  ศรศรี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตันโกย
6. เด็กหญิงเกศยา  บุญนิธิ
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
3. นางณัฐชิตา  วงษ์วิจิตร
4. นางน้ำใส  ตันเฮียงสุน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนวัดบางแสม 1. นางสาวชลลดา  จันทร
2. เด็กหญิงฐิติมา  สำรวย
3. เด็กหญิงณิชารัศม์  พัฒน์ศุภวิชญ์
4. เด็กหญิงพฤกษา  รอดพิrพัฒน์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทาดาจันทร์
6. เด็กหญิงสตรีวิส  โตลำมะ
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
3. นางสาวศิริพร  เจิมภักดี
4. นางสาวอมรรัตน์  คงเจริญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ประเสริฐ
2. เด็กชายตราภูมิ   กิจเอื้อ
3. เด็กหญิงนันทาพร   สมกับชาติ
4. เด็กหญิงภุมรินทร์   พุ่มส้ม
5. เด็กชายสายชล   อุ่มเจริญ
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง   ภูมิชิต
2. นางพรทิพย์  สาเกตุ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงอภิชญา  จุลโอภาส
2. เด็กหญิงเมธาวี  การพิทักษ์
3. เด็กชายโอรส  นิลงาม
 
1. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
2. นางสุจิตรา  พันธศรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายชลธิป  ยังถาวร
2. เด็กชายนครินทร์  สีสุพระ
 
1. นายชยพล  ตรีธัญญา
2. นางสาวนันทิกา  อินทร์เปือย
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.33 ทอง 4 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจีรพงษ์  มณีสุข
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กหญิงทิวา  บุญชู
 
1. นายเรวัตร  คำดวง
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.98 ทอง 10 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. นายสุรพงษ์  ศิริรักษ์
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายพิสิฐ  สินธุเจริญ
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สร้อยสุข
2. เด็กชายชัยพร  เปรมปรี
3. เด็กชายบูรพา  คำพลอย
 
1. นางจิตรนิทรา  ศรีชนะวัฒน์
2. นางสาวจิตรา  อ่วมสร้อย
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.33 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงภูมรินทร์  หร่ายเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สีม่วง
 
1. นางสาวปาริชาติ  อักษรสิน
2. นางศาลินา  อ่อนพงษ์ทรัพย์