สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงประภาวดี  พันวอ
2. เด็กหญิงวารี  จันทร์เกิด
 
1. นางวรรณพร  กิจพยัคฆ์
2. นางสุภาพร  กรุณา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายธวัชชัย  ไพรมะณี
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมแพร์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เอี่ยมแพร์
3. เด็กชายภูวดล  ทองเจียด
4. เด็กหญิงฤดีภรณ์  อ้อยสิน
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เพียรอนุกูลบุตร
 
1. นางปราณี  พิทักษ์มงคล
2. นายทรงศักดิ์  พิทักษ์มงคล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงกันยา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงธนัชชา   หาญเสมอ
4. เด็กหญิงปิญชาน์  พลวงค์
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญปัญญา
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  พรมจันทร์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุลีจันทร์
8. เด็กหญิงสุวิมล  ชอบหวาน
9. เด็กหญิงอาริสา  ยอมิน
10. เด็กหญิงเกวลี  มหาวงษ์
 
1. นางสุภาภรณ์  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวสุติมา  ไชยบำรุง
3. นางสาวดวงพร  เพชรรักษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายนพรัตน์  ยิ่งเสมอ
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมภิบาล
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายณัฐพล  โตประมาณ
2. เด็กชายธนพล  กำแพงใหญ่
3. เด็กชายนาเซร์  กันมะณี
4. เด็กหญิงวรุณอร  เขียวอ่อน
5. เด็กชายอังคาร  สว่างแก้ว
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นายวีรยุทธ  เสาแก้ว
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 76.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวนันทวดี  ศรีเจริญ
2. นางสาวเมธิณี  คงธนโชคภักดี
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายสายชล  เสาวกุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สอนง่าย
2. เด็กหญิงจิราภา  สอนง่าย
 
1. นางพัทธนันท์  สาธุชาติ
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายนราดล  เจ็งศิริ
3. เด็กชายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุดา  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายอัฐชัย  คลังกูล
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
2. นายยงยุทธ  ประเสริฐ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นางสาวสราวรรณ  ฉิมฉิน
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.34 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายจิรันตน์  ทับทิม
2. เด็กชายธนบูรณ์  หาญโก่ย
3. เด็กชายนรินทร์  พินธุกร
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
2. นางอภิญญา  ทิพย์โภชน์