สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 1. เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์  จันจำนงค์
2. เด็กชายวิษณุ  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงศดานันท์  พลศรี
 
1. นายดนัย  อนุวัน
2. นางสาวจินตหรา  ชาตรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
 
1. นางสัญญา   สุธรรมาวิวัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
2. เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ
3. เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
 
1. นางกิจพร  วุฒิประดิษฐ
2. นางสาวเจนจิรา  แสงไธสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพันธุ์นวิน  สัมพันธนาการ
2. เด็กชายสิรภัคฐ์  จันทนา
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวกัญจน์ญาณิศา  นาคสวัสดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงณิชชา  บุญน้อย
 
1. นางอรณีย์  ทับทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทรโกมล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิโย
2. เด็กชายปัญญา  ชิน
3. เด็กหญิงสุคิม  ชิน
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี  โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.64 ทอง 8 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60.3 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพัทนี  รวิรุจิพันธุ์
 
1. นางวริศนันท์  พงศ์โนนคำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพาณิชา  ฮ่วมกี่
 
1. นางลำเภาพรรณ  อร่ามพงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนวัต  หงส์ทองสกุล
 
1. นางสุภาพร  เกษมสำราญ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชุติพร   นิราศโศรก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ปัญญามูล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 82.25 ทอง 11 โรงเรียนวัดบางเป้ง 1. เด็กชายกิตติธัช  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กชายชวลิต  ศรแผลง
3. เด็กชายณัฐพนธ์  พันสี
4. เด็กชายภูบดี  วงสา
5. เด็กหญิงรัชนก  วงศ์สวัสดิ์
6. เด็กชายแคท  ลาไม
 
1. นางสุนันทา  อินทร์อุดม
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
3. นางสาวบุษยมาศย์  เดชคง
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวนพรัตน์  อาวรณ์
2. นางสาวพรนิภา  อินนอก
3. นายสุเทพ  ขยิ่ม
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวกาญจนา  ขันนาค
2. นายสุภกฤต  มั่นจิต
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายยศกร  พุทธผล
2. เด็กชายวิสรุฒน์  ศรีเพรช
 
1. นายวีรวุฒิ  เกตุจำนงค์
2. นางสาวอารีย์  ชาภูวิง
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วหนุนเมือง
3. เด็กชายวิศรุต  สงวนรัตน์
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงชิษณุชา  เอกจิรตระกูล
3. เด็กหญิงศรุดา  ไทยเสรีกุล
 
1. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
2. นางธิติมา  เวชพนม
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.67 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงวิสาขา  แสงสิมมา
2. เด็กชายสิงหา  พรหมมาเกิด
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
2. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1. เด็กชายฉัตรมงคล  แจ่มทุ่ง
2. เด็กหญิงนภรัตน์  แจ่มทุ่ง
 
1. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
2. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นายภราดร  บุญประคม
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79.66 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิราพัชร  นามไพร
2. เด็กชายภาณุพงษ์  โล่ห์สุวรรณ
3. เด็กชายวรากร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายชนะภัย  การิน
3. เด็กชายณัฐกรณ์  จวงการ
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองทวี
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
2. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง