สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายพันธุ์นวิน  สัมพันธนาการ
2. เด็กชายสิรภัคฐ์  จันทนา
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวกัญจน์ญาณิศา  นาคสวัสดิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60.3 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพัทนี  รวิรุจิพันธุ์
 
1. นางวริศนันท์  พงศ์โนนคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงชุติพร   นิราศโศรก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ปัญญามูล
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 1. เด็กชายยศกร  พุทธผล
2. เด็กชายวิสรุฒน์  ศรีเพรช
 
1. นายวีรวุฒิ  เกตุจำนงค์
2. นางสาวอารีย์  ชาภูวิง