สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.67 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79.66 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวรัตติยา  อุดมทวี
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 1. เด็กชายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปิโย
2. เด็กชายปัญญา  ชิน
3. เด็กหญิงสุคิม  ชิน
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองทวี
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  หอมยามเย็น
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
2. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  ราษฎร์เจริญดี
 
1. นางสัญญา   สุธรรมาวิวัฒน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพาณิชา  ฮ่วมกี่
 
1. นางลำเภาพรรณ  อร่ามพงษ์