สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ชะดาทอง
 
1. นางกนกพรรษ  นวลแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงชนิดา  ชลธนกุล
2. เด็กหญิงนภสร  เย็นวัฒนา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุยา
 
1. นางชิราณี  ดียิ่ง
2. นางสาววัชรินทร์  วรรณพราหมณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  อนันต์ศุภมงคล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นกุหลาบ
3. เด็กหญิงศรัญภัทร์  โพธิ์บุญ
 
1. นายอามร  มุตวงศ์
2. นางสาวช่อมาลี  รักวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงชลระดา   อวบสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธารณะ
3. เด็กหญิงนิราวรรณ   ศรีปัญญา
4. เด็กหญิงปลื้มใจ    บัวจิ๋ว
5. เด็กหญิงศรัณย์พร   นกอินทร์
6. เด็กหญิงสุพรรณษา   ลุ่มศักดิ์
7. เด็กหญิงอุชุกร   จ้อยลี
8. เด็กหญิงเนตรชนก   อนุจันทร์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แพงไพรี
10. เด็กหญิงโยทกา   ขำอยู่
 
1. นางพิมพ์ศา   ชัชฎาปิยเศรษฐ์
2. นางสาวนวลจันทร์    สุกใส
3. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ชมชื่น
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.64 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 1. เด็กหญิงธนัชพร  เจริญศรี
 
1. นายเกษม  ประทุมทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำโท
2. เด็กหญิงชฎาพร  คุณพาที
3. เด็กหญิงชลดา  พันธ์ศรี
4. เด็กหญิงญาณิศา  กาพุ่ม
5. เด็กชายณัฐพล  ศรีชุม
6. เด็กชายณัฐศรัณย์  เลาะเหลางาม
7. เด็กชายดุสดี  มีฟัก
8. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
9. เด็กชายธนภัทร  สง่าศักดิ์
10. เด็กหญิงธนัชพร  จันทะพินิจ
11. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
12. เด็กชายนนทรี  ทองสวัสดิ์
13. เด็กชายนพดล  อรุณสวัสดิ์
14. เด็กชายนวพล  กุลวิด
15. เด็กหญิงนิศากร  ทองดี
16. เด็กหญิงปนัดดา  บุญวาส
17. เด็กชายภาณุพงศ์  เกียรติพันธุ์
18. เด็กหญิงวรรณภร  คล่องแคล่ว
19. เด็กชายวิชยุตม์  กองมะเริง
20. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ซื้อ
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจริญสุข
22. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
23. เด็กชายศิริชัย  ช้างศรี
24. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
25. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีระวงศ์
26. เด็กหญิงสิริพร  เหลืองอ่อน
27. เด็กหญิงสุภิญญา  เจริญเขต
28. เด็กหญิงสโรชา  ประมงคล
29. เด็กชายอนุชิต  ธนูผาย
30. เด็กชายเรืองยศ  มั่นคง
 
1. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
2. นางสุนีย์  แท่งหอม
3. นางณัฏฐาชล  ธนัชชาอธิวัฒน์
4. นางสาวจุฑาทิพย์  มาฤษี
5. นายวีระศักดิ์  กรรเจียก
6. นายณัฐวุฒิ  โพธิชัย
7. นายธเนศ  เอียการนา
8. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงดารินทร์  ไพรวัลย์
 
1. นางสาววาสินี  คงนมนาน
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงธนัตดา  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงนันทวันท์  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงรดา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงรติรมย์  ดีดพิมพ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  คำดี
6. เด็กหญิงอรัญญา  บัวลาลักษณ์
 
1. นางสุวารี  มหารัตนวงศ์
2. นางจินตนา  ประคองสิน
3. นางสุรีรัตน์  กำจัดภัย
4. นางสาวอารีรัตน์  ญาณปราธญ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายศุภวิชญ์  กลิ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสราญจิตต์  เทียนทอง
2. นางสาวจรรยา  เรืองโรจนพันธุ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ธรากรเลิศเกียรติ
2. เด็กหญิงชีพชนก  จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทร
4. เด็กหญิงพีราภัทร  ลายคำ
5. เด็กหญิงมณีโชติรส  ค่ำรุ่ง
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อำพินธ์
7. เด็กหญิงศศิธร  คำปลิว
8. เด็กหญิงศิวานันท์  จีระโชคอนันต์
9. เด็กหญิงสุนิตา  ประพันธ์
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อำนวยศิลป์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เสคุคุมพัตถ์
2. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
3. นางนิสากร  ธรรมวิชัย
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายจอมแสง  นาบุญ
2. เด็กชายนรินทร์  แซ่หมี่
3. เด็กชายสิทธิเดช  เขมาวุฆฒ์
 
1. นายปริญญา  สุธรรม
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เกตุศิริ
2. เด็กหญิงปาริกา  นิลพะเนาว์
3. เด็กหญิงอรวรา  อ่ำสำราญ
 
1. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
2. นางสาวสุนทรี  เตียงกูล
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผ่องใส
 
1. นางสุวิมล  กลิ่นประทุม
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  โกมิน
 
1. นางสาวพัทธนันท์  เลิศจาตุพัฒน์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายดณุพร  นวลไธสง
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล