สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กหญิงฉัตรดาพร  ปริตตะอาชีวะ
 
1. นางสาวปาณิสรา   ศรีวัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธนชาติ  ขันธเขต
 
1. นางกัลยา  แช่มช้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 74.2 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายจิรายุ  อ่อนคำ
2. เด็กชายณัฐพล  สมจิตร
3. เด็กชายรเมษฐ์  เรืองอินทร์
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
2. นายจักรพันธ์  ศรนรินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.56 ทองแดง 5 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมทอง
2. เด็กชายศุภกร  เทพจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุคันธตุล
 
1. นางสาวชวพร  วังบอน
2. นางสาวปฏิมา  ขวัญกล้า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จั่นถลา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเขมมณี  บุญปลูก
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  เสาไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวราช
2. เด็กหญิงกัลยา  อ่าวนิล
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพัชรี  รัตนพลแสน
5. เด็กหญิงอาซียะห์  มินเจริญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เตชะพิทักษ์ธรรม
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงการัณย์  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงชัชนันท์  พยุงศรี
3. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  สุวาชาติ
4. เด็กชายธนกฤต   พุทธมงค์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลปเสถียรกิจ
6. เด็กหญิงนภาพร  มาน้อย
7. เด็กชายบีล๊าล  ยุทธนาวา
8. เด็กชายปรเมษฐ์  ศาทศิลป์
9. เด็กหญิงพรรณทิชา  ผาสุข
10. เด็กชายวรวุฒิ  ประดับแก้ว
11. เด็กชายวัชรินทร์  เทียนจัตุรัส
12. เด็กชายวัลลพ  สมจันทร์
13. เด็กชายวิศรุฒ  วิมานะ
14. เด็กชายศิริชัย  โพธิคาร
15. เด็กหญิงสสิมา  โต๊ะมี
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันหาคุณ
17. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติพันธ์
18. เด็กชายสุรชัย  กรดดี
19. เด็กชายสุรวีร์  ศรีศักดิ์ดา
20. เด็กชายสุรวุธ  เกตุศิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางพนมศรี   ทิมเที่ยง
3. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
4. นางสาวอาบพร  ลือฉาย
5. นายธนู  บุญชอบ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายกสิวัฒน์   ผาสุข
2. เด็กชายกิตติธร  ภู่ทอง
3. เด็กชายกิฟฟารี  เด่นชัย
4. นางสาวชลธิชา  ดานขุนทด
5. เด็กชายณัฐวิทย์   แสงทอง
6. เด็กชายทัชชกร   ไชยเดชชนม์
7. เด็กชายทิวากร  แซ่อั้น
8. เด็กชายธงชัย  ทองบุตร
9. นายธนกฤต  พุทธมงค์
10. เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศรี
11. เด็กชายธนากร  ธีระชาติดำรง
12. เด็กชายนิธิพัฒน์  เฮงวิชญกุล
13. เด็กชายภาณุวัฒน์  สว่างวงษ์
14. เด็กหญิงวิสาลักษณ์  นาคพ่วง
15. เด็กชายศตวรรษ  ปลอดภัย
16. เด็กหญิงสุธิดา  ปฐมศิริกุล
17. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติพันธ์
18. เด็กชายสุรวุธ  เกศศิริ
19. นายอรรถชัย  ว่องวิการณ์
20. นายโยธิน  ผลไธสง
 
1. นายประทีป  ศรีรักษา
2. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
3. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
4. นางสาววิลาสินี   ดวงเนตร
5. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วชิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์  พรชัยเจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.7 ทอง 6 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงปภาวดี  เจริญวัย
 
1. นางยุพา  พัวพานิช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายปรมัตถ์  จันทร์ดา
 
1. นางศรัญญา  โยเซฟ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 76.6 เงิน 8 โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงกัญกนกภรณ์  ร่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  บุญพันธ์
3. เด็กชายธนภูมิ  บุญยงค์
4. เด็กชายพีรพล  ยั่งยืน
5. เด็กชายภากร  พวงพิกุล
6. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ศิริวัฒน์
7. เด็กหญิงวิลาสินี  อุปถัมภ์
8. เด็กหญิงสุกัณณา  รอดศาสตร์
 
1. นางยุพา  พัวพานิช
2. นางศรัญญา  โยเซฟ
3. นางเพชราภรณ์  ยศศักดา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายจิตรภานุ  ณรงค์
2. เด็กชายจิรยุทธิ์  สมทิพย์
3. นางสาวจิราภรณ์  เหล่าพรหม
4. เด็กหญิงชลิตา  สุขสว่าง
5. เด็กชายธงไทย  ยอดจันทร์
6. เด็กชายธนชล  คำจันทร์
7. นายธนทรัพย์  สังข์เงิน
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างเนตร
9. เด็กชายนิรันดร์รัตน์  อัฐสุวรรณ
10. นางสาวน้ำเพชร  จั่นทอง
11. เด็กชายบวรศิริศักดิ์  สีธิ
12. เด็กหญิงบุณยนุช  จุ้ยเจริญ
13. เด็กหญิงปิยรัตน์  นพอาจ
14. เด็กชายพงศ์พลิน  มีมาดี
15. เด็กหญิงพนิดา  เต่าทอง
16. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงพวง
17. นางสาวยุพา  หนูเอี่ยม
18. นางสาววรรณรัตน์  พรหมวิสุทธิ์
19. เด็กหญิงวราภรณ์  ปิ่นอุไร
20. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
21. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
22. เด็กชายศิริชัย  คงขาว
23. เด็กชายศิลา  เข็มเงิน
24. เด็กชายศุภชัย  สุดพุ่ม
25. เด็กหญิงศุภาพร  คมขำ
26. นางสาวสุชาวดี  ฉัตรอินทร์
27. เด็กหญิงสุนิษา  สมบัติเจริญ
28. เด็กหญิงอนัญญา  จีนเกลี้ยง
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุแก้ว
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำราญดี
31. เด็กหญิงอริสา  ลาภประเสริฐยิ่ง
32. นางสาวอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
33. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สืบวงศ์
34. เด็กหญิงเนตรดาว  สร้อยมาลี
35. เด็กหญิงเมย์  สุวิธาร
36. เด็กหญิงเมย์ธาวดี  ย่อมไธสง
37. เด็กหญิงไพลิน  บุญเชิญ
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
2. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
3. นางสาวจิรนุช  บุญสิน
4. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
5. นางอาจารี  วงค์อนุ
6. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
7. นางภัคสกุล  มูลอุดม
8. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายปันไท   สูยะศรี
 
1. นางสาวรัชตวรรณ์  ศรีสุวรรณ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนาตาลี   โรส วอรี่
 
1. นางสุวพร   คำพา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงเบนน่า   มาซาโกวา
 
1. นางสาวนุชนารถ   ทาณะระ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกาง
 
1. นางสาวโชติพัฒน์  เจริญผล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 72.77 เงิน 9 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กหญิงชฎากรณ์  โพธิ์อ้น
2. เด็กหญิงดรรชนีทิพย์  มากโฉม
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทวานนท์
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สวยไทยสง
5. เด็กหญิงบุหงัน  พาเสน่ห์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุยอย
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประศิทานัง
8. เด็กหญิงสายใจ  แสงสายออ
9. เด็กหญิงสุวะนันต์  ทองน้อย
10. นายเดโชชัย  จตุรงค์
 
1. นายวัชรินทร์  รับงาม
2. นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
3. นางสาวชุติมา  รอดประทับ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฟื่องย้อย
2. นายกรณ์ดนัย  พุ่มโพธิ์ทอง
3. นางสาวปรัชญา  ล้อมด้วยศรี
4. เด็กหญิงสิริวิมล  หลั่งแร่
5. นางสาวอาทิตยา  แม้ประเสริฐ
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สะมันเอี่ยม
2. เด็กหญิงภิญญาดา  ทองดี
3. เด็กหญิงอนุศรา  อาลอ
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นายอาคม  ทิพวรรณ์
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มหากัณฑ์
 
1. นางพัชรพรรณ  พันพิพิธ
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1. เด็กชายสุกฤต  เปี่ยมผล
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เป็นมงคล
 
1. นางสาววีราภรณ์  ถนอมรอด
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.98 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายกฤตยชญ์   วงศ์อารีย์
 
1. นางสาววนิดา  จินดามาตย์